Giriş > Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi > Ortak 3CE sistemleri > 3CE P MULTI+ İÇ

KAZANLAR İÇİN ORTAK BACA 3CE P MULTI+ İÇ

3CE P MULTI+ İÇ 3CE P MULTI+ İÇ

Büyütmek için resimlerin üzerine tıklayın

3CE P MULTI+ İÇ
KAZANLAR İÇİN ORTAK BACA

3CE P Multi+ iç, gazla ısıtılan müstakil hermetik 2 ilâ 20 arası kazanın hava girişi ve atık gazlarının tahliyesini sağlayan konsantrik ortak bir bacadır.

Dudaklı contalarla sağlanan sistemin sızdırmazlığı, bacanın tıkanmasını anlamlı şekilde azaltan (% 50’den fazla) düşük basınçtaki dumanların tahliyesine imkân verir.
Ortak baca, binaların içine, diğer şebekeleri de bir araya toplayan genel bir şaftın içinde yerleştirilir.

Bu sistem performans, emniyet (sistemin sızdırmazlığı, ateş ve yoğuşma direnci) ve hızlı kurulumu (basit iç içe geçirme yoluyla) birleştirmiştir.
Her zaman daha fazla titizlik gerektiren bu yönetmelik çerçevesine giren cihazların teknik gelişimi, ortak kazanların değiştirilmesi gerektiğinde, bazı zorluklara yol açmaktadır. 3CE P Multi+ prensibi, GDF Suez ve Poujoulat arasında yıllardır yürütülen ve bu soruna tam olarak karşılık veren ortak bir araştırmanın ürünüdür.

Uyumlu kazanlar, hava-duman devresi üzerinde geri tepmeyi önleyici bir valfle teçhiz edilmiş C4p tipi kazanlardır.
3CE P Multi+, 0071-CPD-0014 no.lu CE markasını taşımakta olup.


 • 20 kazana kadar bağlama imkânı verir
 • Sistemin tam sızdırmazlığı
 • Bacaların basitçe iç içe geçirilmesi yoluyla bağlanması
 • Bacanın minimum tıkanması
 • PEB’ye tam uygun
 • CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş
 

logo-CE.png  logo_ceric

Sistemin pek az tıkanması, diğer şebekelerle (VMC, atık sular…) aynı şaft içinde toplanmasına imkân verir. Düşük basınçta çalışma, geri tepmeyi önleyici bir valfle teçhiz edilmiş kazanların kullanılmasını gerektirir. Bu çalışma, aynı zamanda eğim kazandırılmış bacanın uygulanmasına da imkân sağlar.

Duman kanalına dudaklı conta monte etmek suretiyle, basit iç içe geçirme yoluyla bacaların bağlanması, sistemin tam sızdırmazlığını sağlar. Ayrıca, mekanik eleman olmaması, bakımı kolaylaştırır ve çok büyük bir kullanım güvenilirliği sağlar.

 

3CE_int

 3CE_in

 

Teknik özellikler

İç çap (mm)
((yanmış gazları tahliye bacası)

100

130

180

230

Malzeme

AISI 316L paslanmaz çelik

Kalınlık
(mm)

0,4

Sızdırmazlık

İç baca üzerine dudaklı conta

Dış çap (mm)
(hava giriş bacası)

150

200

250

350

Malzeme

AISI 304 ya da benzeri paslanmaz çelik

Bağlama

Yoğuşma buğularının akışı yönünde erkek/dişi yuvaya yerleştirme
Emniyet pimiyle hızlı kilitlemeli bağlantı kelepçesi


Boyutlandırma örnekleri

İÇ ÇAP/DIŞ ÇAP

HER SEVİYE İÇİN BİR KAZAN

HER SEVİYE İÇİN İKİ KAZAN

70 PA BÜZ BASINCI

100 PA BÜZ BASINCI

70 PA BÜZ BASINCI

100 PA BÜZ BASINCI

100/150

2

3

-

130/200

5

6

4

6

180/250

8

9

10

12

230/350

10

14

18

20


Boyutlandırma, aşağıdaki hususlarda uygulanır:

- Gerekli azamî 25 kW gücünde kazanlar

- Kazanların büzünde kullanılabilecek basınç: 70 ya da 100 Pa

- 2,7 m’den az ya da buna eşit kat yüksekliği

- 80/125’lik baca bağlantı borusu: 2 m. azamî uzunluk + 90°’lik 2 dirsek

Genel bilgiler


3CE P Multi+ iç versiyonu, CERIC Lâboratuarı’nda geliştirilip test edilmiş, metal duman bacası deneylerine yönelik NF-EN-ISO/CEI 17025 standardına göre COFRAC Essais’den onaylı bir Poujoulat yeniliğidir. Terminaller, 677 ve 720 no.lu deney raporlarına konu olmuştur.

3CE P Multi+ sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi, 2007’de GAZ de FRANCE Araştırma Müdürlüğü’nde yapılmıştır (M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC ve M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC no.lu raporlar).

Nihayet, 3CE P MULTI+ sistemini oluşturan atık gazları tahliye bacaları, Poujoulat’nın işinin merkezini teşkil eder ve dolayısıyla gazla ısıtılan, hermetik ya da hermetik olmayan yanma devreli cihazlardaki atık gazların müstakil tahliye bacası olarak onbinlerce kuruluma konu olmuştur.

Sistem, Avrupa standartlarına uygun olup (0071-CPD-0014 no.lu CE markası), CSTB’nin 14/10-1599 no.lu Teknik Uygulama Belgesi’nin sahibidir.


Şartnameler


Jeneratörlerle ilgili:


Bağlanacak cihazlar, dumanlarının sıcaklığı 160°C’den az ya da buna eşit olan (normal çalışma halinde), basınçla çalışan ortak bir bacaya bağlanacak C42 ya da C43 tipi, CE damgalı, hermetik yanma devreli, gazlı yakıtlı (yanma devresi üzerinde bir valfle teçhiz edilmiş) müstakil cihazlardır. Kazanlar, standart randıman sınıfından, düşük ısılı ya da yoğuşmalı (92/42/CEE Randıman Yönergesi’ne göre), 85 kW’ın altında ya da buna eşit kalori kapasitesi olan kazanlardır.
Sistem, gazla ısıtılan toplam azamî 20 adet cihazın ulaşımını sağlayabilir. Cihazın kullanma kılavuzu, 3CE P Multi+ sistemine bağlantı yapma imkân ve koşullarını (gerekirse) belirtmelidir.

Kullanımla ilgili:

3CE P Multi+ sistemi, binalara bir şaftın içinde yerleştirilir.


Uygulama

3CE P Multi+ sisteminin uygulanması, montaj kılavuzuna göre, kalifiye bir şirket tarafından yapılmalıdır..
Tesisatçı:

• Cihazlarla ilgili kılavuzun, bunlarınT160 sınıfı bacalara uygunluğunu belirtip belirtmediğini kontrol eder.

• Cihazla teslim edilen 3CE P Multi+ sisteminin tam uygunluğundan emin olur.

• Montaj sırasında, baca elemanlarını kendi aralarında birbirlerine bağlamadan önce, atık gazları tahliye bacasının sızdırmazlığını sağlayacak olan sızdırmazlık contalarının mevcut olup olmadığını kontrol eder.

• Bilgi verir ve sistemin üreticisi tarafından verilen, ya baca bağlantı borusu, ya da gazla ısıtılan cihazın üzerine ürün plâkasını yerleştirir. Bu plâka, cihazın (ya da baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerektiğini bildirir. Sistemin kurulumu sırasında bağlanacak cihaz olmaması ya da bir cihazın (veya bir baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerekir.


Sistemin monte edilmesi:


• Sipariş kataloğunun uygunluğunu kontrol ediniz.

• Montaj şemasının mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

• Alt kısımdaki ilk parçaya yoğuşma buğularını toplama konisini monte ediniz.

• Pikajın, gazla ısıtılan cihaz ya da cihazların baca bağlantı borusunun eksenine göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.

• Üst T bağlantı parçası ekseninin yerleştirilme kotuna uymak için gerekli yüksekliğe göre düz ara elemanları monte ediniz. Ayarlama elemanı, ayarlamanın yapılmasını sağlar.

• Cihazların bağlanması için T bağlantı elemanlarının pikajlarının konumunu kontrol ediniz ve dış cidar üzerine yerleştirilen civatalar ya da perçinler yardımıyla ayarlanabilir elemanı kilitleyiniz.

• Bağlantı borularını, öncelikle şaftın 4 cm dışına taşmasına izin verecek şekilde yeniden kesmeye dikkat ederek monte ediniz.

• Temizlik plâkalarını yerleştiriniz.

• Terminali sızdırmazlık destek plâkasındaki yuvasına yerleştiriniz ve ortak dikey bacaya bağlayınız. Bacalar yeniden kesilmediğinden, bir ayarlanabilir eleman kullanıp boylu boyunca kilitleyiniz.

• Sifonu yoğuşma buğuları toplama konisine yerleştiriniz.

• Yoğuşma buğularının tahliyesini, yoğuşma buğularını nötralize etme mekanizmasına bağlayınız.

• Ürün plâkalarını, her kazan bağlantısının yanına yerleştiriniz.


Cihazların bağlanması:


• Baca bağlantı borusu, gazla ısıtılan cihaza doğru inen hafif bir eğimle yerleştirilir.

• Gazla ısıtılan cihazın bağlantısının yapılmasından önce, her cihaz üzerindeki tıkama tapası, cihazların devreden çıkarılmasını gerektiren bakım safhaları için, atık gazları tahliye borusundan çekip çıkarılır ve kullanıcının tasarrufuna bırakılır.

• Gazla ısıtılan cihazların 3CE P Multi+ sisteme bağlanması, cihazın üreticisi tarafından verilen baca bağlantı borusuyla sağlanır.

• Uyarlama parçası, cihazın ayrılmaz parçası olup cihazın üreticisi tarafından verilir.

Terminalin yerleştirilmesi:


Atık gazların çıkış deliğindeki her nokta, çatı penceresi ya da hava girişi atık gazlarla ilgili menfezin üst tarafına yerleştirildiği takdirde, sisteme bağlanacak cihaz sayısı n olduğundan, açılan her boşluktan en az n x 0,4 m ve her havalandırma hava giriş deliğinden en az n x 0,6 m (8 m ile sınırlı) mesafede bulunmalıdır. Bu iki mesafe, difüzör çıkış düzlemiyle hava boşluğu ya da havalandırma deliğine en yakın noktaların arası olarak anlaşılır. Ayrıca, eğimli bir çatıya yerleştirilmiş bir çatı penceresinin olması durumunda, önceki kuralla belirtilen çatı penceresi çevresindeki ihraç alanı, çatının aşağısına kadar uzatılır. Tüm hallerde, komşu binaların çatı pencereleri ya da taze hava girişlerine göre, bu hava boşlukları ya da hava girişleri atık gazları tahliye menfezinin üst tarafına yerleştirilmiş olduğu takdirde, 8 m.lik asgarî mesafeye riayet edilmelidir. Hazır baca şapkası, çatının alt pervazına 0,5 m.den az bir mesafeye yerleştirilmemelidir.

Bitişik iki hazır baca şapkasının olduğu özel durum: iki hazır baca şapkasından oluşan aks, daha geniş eğimli çatı aksıyla çakışmamalıdır; ik hazır baca şapkası arasındaki mesafenin 1 m’nin altında olması durumunda, özel bir etüt yapılması gerekir.

Yan yana birçok hazır baca şapkasının olması durumu: bir taraftan, tüm yakıcı hava giriş delikleri aynı seviyede bulunmalıdır, diğer taraftan, tüm atık gazları tahliye delikleri de aynı seviyede bulunmalıdır.


Bakım


3CE P Multi+ sisteminin bakımı, yürürlükteki mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmalıdır.


Söz konusu bakım, asgarî, sistem ve terminalin genel durumunun incelenmesi, hava boşluğunun kontrolü ve baca ayağındaki yoğuşma buğularını tahliye sisteminin denetlenmesinden ibarettir. 3CE P Multi+ sisteminin içine, yoğuşma buğularını toplama konisinin yerinden çıkarılmasıyla erişilebilir. Yanma odasına bir müdahalede bulunulmasını ya da cihazın (veya baca bağlantı borusunun) yerinden sökülmesini gerektiren bakım safhalarında, tesisatçı, bu amaçla öngörülen tıkama tapasını baca bağlantı borusunun atık gazları tahliye kanalına yerleştirir.

 

Teknik destek


Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

 

 • Avantages
  • 20 kazana kadar bağlama imkânı verir
  • Sistemin tam sızdırmazlığı
  • Bacaların basitçe iç içe geçirilmesi yoluyla bağlanması
  • Bacanın minimum tıkanması
  • PEB’ye tam uygun
  • CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş
   

  logo-CE.png  logo_ceric

 • Caractéristiques

  Sistemin pek az tıkanması, diğer şebekelerle (VMC, atık sular…) aynı şaft içinde toplanmasına imkân verir. Düşük basınçta çalışma, geri tepmeyi önleyici bir valfle teçhiz edilmiş kazanların kullanılmasını gerektirir. Bu çalışma, aynı zamanda eğim kazandırılmış bacanın uygulanmasına da imkân sağlar.

  Duman kanalına dudaklı conta monte etmek suretiyle, basit iç içe geçirme yoluyla bacaların bağlanması, sistemin tam sızdırmazlığını sağlar. Ayrıca, mekanik eleman olmaması, bakımı kolaylaştırır ve çok büyük bir kullanım güvenilirliği sağlar.

   

  3CE_int

   3CE_in

   

  Teknik özellikler

  İç çap (mm)
  ((yanmış gazları tahliye bacası)

  100

  130

  180

  230

  Malzeme

  AISI 316L paslanmaz çelik

  Kalınlık
  (mm)

  0,4

  Sızdırmazlık

  İç baca üzerine dudaklı conta

  Dış çap (mm)
  (hava giriş bacası)

  150

  200

  250

  350

  Malzeme

  AISI 304 ya da benzeri paslanmaz çelik

  Bağlama

  Yoğuşma buğularının akışı yönünde erkek/dişi yuvaya yerleştirme
  Emniyet pimiyle hızlı kilitlemeli bağlantı kelepçesi


  Boyutlandırma örnekleri

  İÇ ÇAP/DIŞ ÇAP

  HER SEVİYE İÇİN BİR KAZAN

  HER SEVİYE İÇİN İKİ KAZAN

  70 PA BÜZ BASINCI

  100 PA BÜZ BASINCI

  70 PA BÜZ BASINCI

  100 PA BÜZ BASINCI

  100/150

  2

  3

  -

  130/200

  5

  6

  4

  6

  180/250

  8

  9

  10

  12

  230/350

  10

  14

  18

  20


  Boyutlandırma, aşağıdaki hususlarda uygulanır:

  - Gerekli azamî 25 kW gücünde kazanlar

  - Kazanların büzünde kullanılabilecek basınç: 70 ya da 100 Pa

  - 2,7 m’den az ya da buna eşit kat yüksekliği

  - 80/125’lik baca bağlantı borusu: 2 m. azamî uzunluk + 90°’lik 2 dirsek

 • Installation et entretien

  Genel bilgiler


  3CE P Multi+ iç versiyonu, CERIC Lâboratuarı’nda geliştirilip test edilmiş, metal duman bacası deneylerine yönelik NF-EN-ISO/CEI 17025 standardına göre COFRAC Essais’den onaylı bir Poujoulat yeniliğidir. Terminaller, 677 ve 720 no.lu deney raporlarına konu olmuştur.

  3CE P Multi+ sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi, 2007’de GAZ de FRANCE Araştırma Müdürlüğü’nde yapılmıştır (M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC ve M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC no.lu raporlar).

  Nihayet, 3CE P MULTI+ sistemini oluşturan atık gazları tahliye bacaları, Poujoulat’nın işinin merkezini teşkil eder ve dolayısıyla gazla ısıtılan, hermetik ya da hermetik olmayan yanma devreli cihazlardaki atık gazların müstakil tahliye bacası olarak onbinlerce kuruluma konu olmuştur.

  Sistem, Avrupa standartlarına uygun olup (0071-CPD-0014 no.lu CE markası), CSTB’nin 14/10-1599 no.lu Teknik Uygulama Belgesi’nin sahibidir.


  Şartnameler


  Jeneratörlerle ilgili:


  Bağlanacak cihazlar, dumanlarının sıcaklığı 160°C’den az ya da buna eşit olan (normal çalışma halinde), basınçla çalışan ortak bir bacaya bağlanacak C42 ya da C43 tipi, CE damgalı, hermetik yanma devreli, gazlı yakıtlı (yanma devresi üzerinde bir valfle teçhiz edilmiş) müstakil cihazlardır. Kazanlar, standart randıman sınıfından, düşük ısılı ya da yoğuşmalı (92/42/CEE Randıman Yönergesi’ne göre), 85 kW’ın altında ya da buna eşit kalori kapasitesi olan kazanlardır.
  Sistem, gazla ısıtılan toplam azamî 20 adet cihazın ulaşımını sağlayabilir. Cihazın kullanma kılavuzu, 3CE P Multi+ sistemine bağlantı yapma imkân ve koşullarını (gerekirse) belirtmelidir.

  Kullanımla ilgili:

  3CE P Multi+ sistemi, binalara bir şaftın içinde yerleştirilir.


  Uygulama

  3CE P Multi+ sisteminin uygulanması, montaj kılavuzuna göre, kalifiye bir şirket tarafından yapılmalıdır..
  Tesisatçı:

  • Cihazlarla ilgili kılavuzun, bunlarınT160 sınıfı bacalara uygunluğunu belirtip belirtmediğini kontrol eder.

  • Cihazla teslim edilen 3CE P Multi+ sisteminin tam uygunluğundan emin olur.

  • Montaj sırasında, baca elemanlarını kendi aralarında birbirlerine bağlamadan önce, atık gazları tahliye bacasının sızdırmazlığını sağlayacak olan sızdırmazlık contalarının mevcut olup olmadığını kontrol eder.

  • Bilgi verir ve sistemin üreticisi tarafından verilen, ya baca bağlantı borusu, ya da gazla ısıtılan cihazın üzerine ürün plâkasını yerleştirir. Bu plâka, cihazın (ya da baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerektiğini bildirir. Sistemin kurulumu sırasında bağlanacak cihaz olmaması ya da bir cihazın (veya bir baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerekir.


  Sistemin monte edilmesi:


  • Sipariş kataloğunun uygunluğunu kontrol ediniz.

  • Montaj şemasının mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

  • Alt kısımdaki ilk parçaya yoğuşma buğularını toplama konisini monte ediniz.

  • Pikajın, gazla ısıtılan cihaz ya da cihazların baca bağlantı borusunun eksenine göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.

  • Üst T bağlantı parçası ekseninin yerleştirilme kotuna uymak için gerekli yüksekliğe göre düz ara elemanları monte ediniz. Ayarlama elemanı, ayarlamanın yapılmasını sağlar.

  • Cihazların bağlanması için T bağlantı elemanlarının pikajlarının konumunu kontrol ediniz ve dış cidar üzerine yerleştirilen civatalar ya da perçinler yardımıyla ayarlanabilir elemanı kilitleyiniz.

  • Bağlantı borularını, öncelikle şaftın 4 cm dışına taşmasına izin verecek şekilde yeniden kesmeye dikkat ederek monte ediniz.

  • Temizlik plâkalarını yerleştiriniz.

  • Terminali sızdırmazlık destek plâkasındaki yuvasına yerleştiriniz ve ortak dikey bacaya bağlayınız. Bacalar yeniden kesilmediğinden, bir ayarlanabilir eleman kullanıp boylu boyunca kilitleyiniz.

  • Sifonu yoğuşma buğuları toplama konisine yerleştiriniz.

  • Yoğuşma buğularının tahliyesini, yoğuşma buğularını nötralize etme mekanizmasına bağlayınız.

  • Ürün plâkalarını, her kazan bağlantısının yanına yerleştiriniz.


  Cihazların bağlanması:


  • Baca bağlantı borusu, gazla ısıtılan cihaza doğru inen hafif bir eğimle yerleştirilir.

  • Gazla ısıtılan cihazın bağlantısının yapılmasından önce, her cihaz üzerindeki tıkama tapası, cihazların devreden çıkarılmasını gerektiren bakım safhaları için, atık gazları tahliye borusundan çekip çıkarılır ve kullanıcının tasarrufuna bırakılır.

  • Gazla ısıtılan cihazların 3CE P Multi+ sisteme bağlanması, cihazın üreticisi tarafından verilen baca bağlantı borusuyla sağlanır.

  • Uyarlama parçası, cihazın ayrılmaz parçası olup cihazın üreticisi tarafından verilir.

  Terminalin yerleştirilmesi:


  Atık gazların çıkış deliğindeki her nokta, çatı penceresi ya da hava girişi atık gazlarla ilgili menfezin üst tarafına yerleştirildiği takdirde, sisteme bağlanacak cihaz sayısı n olduğundan, açılan her boşluktan en az n x 0,4 m ve her havalandırma hava giriş deliğinden en az n x 0,6 m (8 m ile sınırlı) mesafede bulunmalıdır. Bu iki mesafe, difüzör çıkış düzlemiyle hava boşluğu ya da havalandırma deliğine en yakın noktaların arası olarak anlaşılır. Ayrıca, eğimli bir çatıya yerleştirilmiş bir çatı penceresinin olması durumunda, önceki kuralla belirtilen çatı penceresi çevresindeki ihraç alanı, çatının aşağısına kadar uzatılır. Tüm hallerde, komşu binaların çatı pencereleri ya da taze hava girişlerine göre, bu hava boşlukları ya da hava girişleri atık gazları tahliye menfezinin üst tarafına yerleştirilmiş olduğu takdirde, 8 m.lik asgarî mesafeye riayet edilmelidir. Hazır baca şapkası, çatının alt pervazına 0,5 m.den az bir mesafeye yerleştirilmemelidir.

  Bitişik iki hazır baca şapkasının olduğu özel durum: iki hazır baca şapkasından oluşan aks, daha geniş eğimli çatı aksıyla çakışmamalıdır; ik hazır baca şapkası arasındaki mesafenin 1 m’nin altında olması durumunda, özel bir etüt yapılması gerekir.

  Yan yana birçok hazır baca şapkasının olması durumu: bir taraftan, tüm yakıcı hava giriş delikleri aynı seviyede bulunmalıdır, diğer taraftan, tüm atık gazları tahliye delikleri de aynı seviyede bulunmalıdır.


  Bakım


  3CE P Multi+ sisteminin bakımı, yürürlükteki mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmalıdır.


  Söz konusu bakım, asgarî, sistem ve terminalin genel durumunun incelenmesi, hava boşluğunun kontrolü ve baca ayağındaki yoğuşma buğularını tahliye sisteminin denetlenmesinden ibarettir. 3CE P Multi+ sisteminin içine, yoğuşma buğularını toplama konisinin yerinden çıkarılmasıyla erişilebilir. Yanma odasına bir müdahalede bulunulmasını ya da cihazın (veya baca bağlantı borusunun) yerinden sökülmesini gerektiren bakım safhalarında, tesisatçı, bu amaçla öngörülen tıkama tapasını baca bağlantı borusunun atık gazları tahliye kanalına yerleştirir.

   

  Teknik destek


  Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

  0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

   


Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi


Poujoulat tarafından yayınlanan diğer siteler:


Bir duman bacası, bir hazır baca şapkası yerleştirmek, bir ısıtma cihazı bağlamak ya da bir baca içine astar baca yerleştirmek?

Poujoulat Baca Sistemleri müstakil ev, toplu konut, sanayi tesisi ve hizmet binaları için yeni ya da yenileme amaçlı ısıtma ve baca sistemleri, hazır baca şapkaları ve aksesuarlarının uzman üreticisidir.
Odun, gaz ya da mazotla çalışan bir ısıtma sistemi kurmak ya da yenilemek mi istiyorsunuz?
Poujoulat Baca Sistemleri, müstakil ya da ortak duman bacası, paslanmaz çelikten rijit ya da fleksibl astar baca, her tip ısıtma cihazına yönelik  [şömine, ankastre şömine, odun sobası, granüle odun (sıkıştırılmış yonga) sobası, kazan] bağlantı borusu açısından geniş bir ürün seçeneği önermektedir.  Çeşitli baca sistem ekipmanları, dumanların tam olarak tahliyesini sağlayacaktır: duman çıkarma cihazı, ısı dağıtım ünitesi, baca çekiş regülatörü, baca bakım ve temizleme seti.Servis ve teknik destek


Bizi üzerinden takip etmek:

picto youTube