Giriş > Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi > Ortak 3CE sistemleri > 3CE P MULTI+ DIŞ

KAZANLAR İÇİN ORTAK BACA 3CE P MULTI+ DIŞ

3CE P MULTI+ DIŞ 3CE P MULTI+ DIŞ

Büyütmek için resimlerin üzerine tıklayın

3CE P MULTI+ DIŞ r
KAZANLAR İÇİN ORTAK BACA

3CE P Multi+ Dış, toplu konutta, hava girişi ve gazla ısıtılan, hermetik müstakil kazan dumanlarının tahliyesini sağlayan bir komple çift cidarlı yalıtımlı baca ürün gamıdır. Bu, 2 ilâ 20 arası kazanın atık gazlarının tahliyesine imkân verir.

Yenilemede olduğu gibi yeni kurulumda da, ürün gamı, bacaların kurulum, bakım ve onarımını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli teknik aksesuarlar öngörmüştür. 3CE P Multi+ sistemi, yeni PEB (binaların enerji performansı) termik mevzuatına tamamen uygundur.

Her zaman daha fazla titizlik isteyen bir mevzuat çerçevesine dâhil cihazların teknik gelişimi, ortak kazanların değiştirilmesi zorunlu kıldığında, bazı zorluklara yol açmaktadır. 3CE P Multi+ prensibi, GDF Suez ve Poujoulat arasında yürütülen ve bu soruna tamamen karşılık veren ortak bir programın ürünüdür.

Hava-duman devresi üzerindeki bir geri tepmeyi önleyici valfle teçhiz edilmiş kazanlar, C8p tipiyle uyumludur.

3CE P Multi+, 0071-CPD-0011 no.lu CE markasını taşımakta olup.


 • Çok kompakt bir takım içinde 20 kazana kadar bağlamaya imkân verir
 • Sistemin tam sızdırmazlığı
 • Hızlı ve estetik kurulum
 • Alelâde iç içe geçirme yoluyla bacaların bağlanması
 • Geniş bir ince yapı işleri seçeneği (Paslanmaz çelik, RAL, Bakır)
 • CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş
 

logo-CE.png  logo_ceric

Dudaklı contayla basitçe iç içe geçirme yoluyla bacaların bağlanması, sistemin tam bir sızdırmazlığını sağlarken uygulamayı kolaylaştırır.
Bacanın küçültülen boyutları ve hızlı kilitleme kelepçesiyle sabitleme, montaj sırasında önemli bir zaman tasarrufu sağlar.

Hava girişi mekândan bağımsız olduğundan, bağlanan cihazlar, konuta oranla hermetik biçimde çalışırlar. Düşük basınçlı çalışma, bacanın çapını çok hissedilir şekilde küçültme imkânı verir. Bu, geri tepmeyi önleyici bir valfle teçhiz edilmiş kazan kullanılmasını gerektirir.

 

Systemes-collectifs-3CE

Systemes-collectifs-3CE

 

Teknik özellikler

İç çap (mm)
(yanmış gazları tahliye bacası)

130

150

180

250

Malzeme

AISI 316L paslanmaz çelik

Kalınlık (mm)

0,4

Sızdırmazlık

İç baca üzerinde dudaklı conta

Dış çap (mm)
(hava geliş kanalı)

194

214

244

314

Malzeme

AISI 304 ya da benzeri paslanmaz çelik

Bağlama

Yoğuşma buğularının akışı yönünde erkek/dişi yuvaya yerleştirme.
CEmniyet pimiyle hızlı kilitlemeli bağlantı kelepçesi.İÇ ÇAP / DIŞ ÇAP

70 PA İLÂ 100 PA BÜZLÜ
HER SEVİYE İÇİN BİR KAZAN

130/194

6

150/214

9

180/244

13

250/314

20


Boyutlandırma, aşağıdaki hususlarda uygulanır:


- Gerekli azamî 25 kW gücünde kazanlar
- 3,2 m’den az ya da buna eşit kat yüksekliği
- 80/125’lik baca bağlantı borusu: 2 m. azamî uzunluk + 90°’lik 2 dirsek

 

Genel bilgiler


3CE P Multi+ dış versiyonu, CERIC Lâboratuarı’nda geliştirilip test edilmiş, metal duman bacası deneylerine yönelik NF-EN-ISO/CEI 17025 standardına göre COFRAC Essais’den onaylı bir Poujoulat yeniliğidir. Terminaller, 677 ve 720 no.lu deney raporlarına konu olmuştur.

3CE P Multi+ sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi, 2007’de GAZ de FRANCE Araştırma Müdürlüğü’nde yapılmıştır (M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC ve M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC no.lu raporlar).

Nihayet, 3CE P MULTI+ sistemini oluşturan atık gazları tahliye bacaları, Poujoulat’nın işinin merkezini teşkil eder ve dolayısıyla gazla ısıtılan, hermetik ya da hermetik olmayan yanma devreli cihazlardaki atık gazların müstakil tahliye bacası olarak onbinlerce kuruluma konu olmuştur.

Sistem, Avrupa standartlarına uygun olup (0071-CPD-0011 no.lu CE markası), CSTB’nin 14/10-1599 no.lu Teknik Uygulama Belgesi’nin sahibidir.

 

Şartnameler

Bağlanacak cihazlar, dumanlarının sıcaklığı 160°C’den az ya da buna eşit olan (normal çalışma halinde), basınçla çalışan ortak bir bacaya bağlanacak C82 ya da C83 tipi, CE markalı, hermetik yanma devreli, gazlı yakıtlı (yanma devresi üzerinde bir valfle teçhiz edilmiş) müstakil cihazlardır.
Kazanlar, standart randıman sınıfından, düşük ısılı ya da yoğuşmalı (92/42/CEE Randıman Yönergesi’ne göre), 85 kW’ın altında ya da buna eşit kalori kapasitesi olan kazanlardır.
Sistem, gazla ısıtılan toplam azamî 20 adet cihazın ulaşımını sağlayabilir. Cihazın kullanma kılavuzu, 3CE P MULTİ+ sistemine bağlantı yapma imkân ve koşullarını belirtmelidir.

Kullanımla ilgili: :

3CE P Multi+ sistemi, binalara bir şaftın içinde yerleştirilir; aşağı kısım, yoğuşma buğularının tahliyesini sağlayan bir sifon içerir. Yoğuşma buğularını tahliye kanalının donmaya karşı korunması zorunludur.

Uygulama


3CE P Multi+ sisteminin uygulanması, montaj kılavuzuna göre, kalifiye bir şirket tarafından yapılmalıdır.

Tesisatçı: :

• Cihazlarla ilgili kılavuzun, bunların T160 sınıfı bacalara uygunluğunu belirtip belirtmediğini kontrol eder.

• Cihazla teslim edilen 3CE P Multi+ sisteminin tam uygunluğundan emin olur.

• Montaj sırasında, baca elemanlarını kendi aralarında birbirlerine bağlamadan önce, sızdırmazlık contalarının mevcut olup olmadığını kontrol eder. Bu contalar, atık gazları tahliye borusunun sızdırmazlığını sağlar.

• Bilgi verir ve Poujoulat tarafından verilen ürün plâkasını, ya baca bağlantı borusu, ya da gazla ısıtılan cihazın üzerine yerleştirir. Bu plâka, cihazın (ya da baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerektiğini bildirir. Sistemin kurulumu sırasında bağlanacak cihaz olmaması ya da bir cihazın (veya bir baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerekir.


Sistemin monte edilmesi:

• Sipariş kataloğunun uygunluğunu kontrol ediniz.

• Montaj şemasının mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

• Alt kısımdaki ilk parçaya yoğuşma buğularını toplama konisini monte ediniz.

• Pikajın, gazla ısıtılan cihaz ya da cihazın baca bağlantı borusunun eksenine göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz. ,

• Üst T bağlantı parçası ekseninin yerleştirilme kotuna uymak için gerekli yüksekliğe göre düz ara elemanları monte ediniz. Ayarlanabilir eleman, ayarlamanın yapılmasını sağlar.

• Cihazların bağlanması için T bağlantı elemanlarının pikajlarının konumunu kontrol ediniz.

• Her kolon monte edildiği ve pikajların yüksekliği ayarlandığında, her ayarlanabilir elemanı sızdırmaz perçinler yardımıyla tespit ediniz.

• Yakıcı hava priziyle teçhiz edilmiş bağlantı borularını monte ediniz.

• Mekânların içine temizlik plâkalarını ve cepheye de temizlik aynalarını yerleştiriniz.

• Terminal bileşeni son elemanın üzerine monte ediniz.

• Yoğuşma buğularının tahliyesini yoğuşma buğularını nötralize etme mekanizmasına bağlayınız.

• Ürün plâkalarını, her kazan bağlantısının yanına yerleştiriniz.


Cihazların bağlanması:

• Baca bağlantı borusu, gazla ısıtılan cihaza doğru inen hafif bir eğimle yerleştirilir.

• Gazla ısıtılan cihazın bağlantısının yapılmasından önce, her cihaz üzerindeki tıkama tapası, cihazların devreden çıkarılmasını gerektiren bakım safhaları için, atık gazları tahliye borusundan çekip çıkarılır ve kullanıcının tasarrufuna bırakılır.

• Gazla ısıtılan cihazların 3CE P Multi+ sisteme bağlanması, cihazın üreticisi tarafından verilen baca bağlantı borusuyla sağlanır.

• Uyarlama parçası, cihazın ayrılmaz parçası olup cihazın üreticisi tarafından verilir.


Terminalin yerleştirilmesi:

Atık gazların çıkış deliğindeki her nokta, hava boşluğu ya da hava girişi atık gazlarla ilgili menfezin üst tarafına yerleştirildiği takdirde, sisteme bağlanacak cihaz sayısı n olduğundan, açılan her boşluktan en az n x 0,4 m ve her havalandırma hava giriş deliğinden en az n x 0,6 m (8 m ile sınırlı) mesafede bulunmalıdır. Bu iki mesafe, difüzör çıkış düzlemiyle hava boşluğu ya da havalandırma deliğine en yakın noktaların arası olarak anlaşılır.

Tüm hallerde, komşu binaların çatı pencereleri ya da taze hava girişlerine göre, bu çatı pencereleri ya da hava girişleri atık gazları tahliye menfezinin üst tarafına yerleştimiş olduğu takdirde, 8 m.lik asgarî mesafeye riayet edilmelidir.


Bakım

3CE P Multi+ sisteminin bakımı, yürürlükteki mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmalıdır.

Söz konusu bakım, asgarî, sistem ve terminalin genel durumunun incelenmesi, hava boşluğunun kontrolü ve baca ayağındaki yoğuşma buğularını tahliye sisteminin denetlenmesinden ibarettir. 3CE P Multi+ sisteminin içine, yoğuşma buğularını toplama konisinin yerinden çıkarılmasıyla erişilebilir. Yanma odasına bir müdahalede bulunulmasını ya da cihazın (veya baca bağlantı borusunun) yerinden sökülmesini gerektiren bakım safhalarında, tesisatçı, bu amaçla öngörülen tıkama tapasını baca bağlantı borusunun atık gazları tahliye kanalına yerleştirir.

 

Teknik destek


Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

 

 

 • Avantages
  • Çok kompakt bir takım içinde 20 kazana kadar bağlamaya imkân verir
  • Sistemin tam sızdırmazlığı
  • Hızlı ve estetik kurulum
  • Alelâde iç içe geçirme yoluyla bacaların bağlanması
  • Geniş bir ince yapı işleri seçeneği (Paslanmaz çelik, RAL, Bakır)
  • CERIC (Deney Lâboratuarı) tarafından test edilmiş
   

  logo-CE.png  logo_ceric

 • Caractéristiques

  Dudaklı contayla basitçe iç içe geçirme yoluyla bacaların bağlanması, sistemin tam bir sızdırmazlığını sağlarken uygulamayı kolaylaştırır.
  Bacanın küçültülen boyutları ve hızlı kilitleme kelepçesiyle sabitleme, montaj sırasında önemli bir zaman tasarrufu sağlar.

  Hava girişi mekândan bağımsız olduğundan, bağlanan cihazlar, konuta oranla hermetik biçimde çalışırlar. Düşük basınçlı çalışma, bacanın çapını çok hissedilir şekilde küçültme imkânı verir. Bu, geri tepmeyi önleyici bir valfle teçhiz edilmiş kazan kullanılmasını gerektirir.

   

  Systemes-collectifs-3CE

  Systemes-collectifs-3CE

   

  Teknik özellikler

  İç çap (mm)
  (yanmış gazları tahliye bacası)

  130

  150

  180

  250

  Malzeme

  AISI 316L paslanmaz çelik

  Kalınlık (mm)

  0,4

  Sızdırmazlık

  İç baca üzerinde dudaklı conta

  Dış çap (mm)
  (hava geliş kanalı)

  194

  214

  244

  314

  Malzeme

  AISI 304 ya da benzeri paslanmaz çelik

  Bağlama

  Yoğuşma buğularının akışı yönünde erkek/dişi yuvaya yerleştirme.
  CEmniyet pimiyle hızlı kilitlemeli bağlantı kelepçesi.  İÇ ÇAP / DIŞ ÇAP

  70 PA İLÂ 100 PA BÜZLÜ
  HER SEVİYE İÇİN BİR KAZAN

  130/194

  6

  150/214

  9

  180/244

  13

  250/314

  20


  Boyutlandırma, aşağıdaki hususlarda uygulanır:


  - Gerekli azamî 25 kW gücünde kazanlar
  - 3,2 m’den az ya da buna eşit kat yüksekliği
  - 80/125’lik baca bağlantı borusu: 2 m. azamî uzunluk + 90°’lik 2 dirsek

   

 • Installation et entretien

  Genel bilgiler


  3CE P Multi+ dış versiyonu, CERIC Lâboratuarı’nda geliştirilip test edilmiş, metal duman bacası deneylerine yönelik NF-EN-ISO/CEI 17025 standardına göre COFRAC Essais’den onaylı bir Poujoulat yeniliğidir. Terminaller, 677 ve 720 no.lu deney raporlarına konu olmuştur.

  3CE P Multi+ sisteminin fonksiyonel değerlendirmesi, 2007’de GAZ de FRANCE Araştırma Müdürlüğü’nde yapılmıştır (M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC ve M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC no.lu raporlar).

  Nihayet, 3CE P MULTI+ sistemini oluşturan atık gazları tahliye bacaları, Poujoulat’nın işinin merkezini teşkil eder ve dolayısıyla gazla ısıtılan, hermetik ya da hermetik olmayan yanma devreli cihazlardaki atık gazların müstakil tahliye bacası olarak onbinlerce kuruluma konu olmuştur.

  Sistem, Avrupa standartlarına uygun olup (0071-CPD-0011 no.lu CE markası), CSTB’nin 14/10-1599 no.lu Teknik Uygulama Belgesi’nin sahibidir.

   

  Şartnameler

  Bağlanacak cihazlar, dumanlarının sıcaklığı 160°C’den az ya da buna eşit olan (normal çalışma halinde), basınçla çalışan ortak bir bacaya bağlanacak C82 ya da C83 tipi, CE markalı, hermetik yanma devreli, gazlı yakıtlı (yanma devresi üzerinde bir valfle teçhiz edilmiş) müstakil cihazlardır.
  Kazanlar, standart randıman sınıfından, düşük ısılı ya da yoğuşmalı (92/42/CEE Randıman Yönergesi’ne göre), 85 kW’ın altında ya da buna eşit kalori kapasitesi olan kazanlardır.
  Sistem, gazla ısıtılan toplam azamî 20 adet cihazın ulaşımını sağlayabilir. Cihazın kullanma kılavuzu, 3CE P MULTİ+ sistemine bağlantı yapma imkân ve koşullarını belirtmelidir.

  Kullanımla ilgili: :

  3CE P Multi+ sistemi, binalara bir şaftın içinde yerleştirilir; aşağı kısım, yoğuşma buğularının tahliyesini sağlayan bir sifon içerir. Yoğuşma buğularını tahliye kanalının donmaya karşı korunması zorunludur.

  Uygulama


  3CE P Multi+ sisteminin uygulanması, montaj kılavuzuna göre, kalifiye bir şirket tarafından yapılmalıdır.

  Tesisatçı: :

  • Cihazlarla ilgili kılavuzun, bunların T160 sınıfı bacalara uygunluğunu belirtip belirtmediğini kontrol eder.

  • Cihazla teslim edilen 3CE P Multi+ sisteminin tam uygunluğundan emin olur.

  • Montaj sırasında, baca elemanlarını kendi aralarında birbirlerine bağlamadan önce, sızdırmazlık contalarının mevcut olup olmadığını kontrol eder. Bu contalar, atık gazları tahliye borusunun sızdırmazlığını sağlar.

  • Bilgi verir ve Poujoulat tarafından verilen ürün plâkasını, ya baca bağlantı borusu, ya da gazla ısıtılan cihazın üzerine yerleştirir. Bu plâka, cihazın (ya da baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerektiğini bildirir. Sistemin kurulumu sırasında bağlanacak cihaz olmaması ya da bir cihazın (veya bir baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerekir.


  Sistemin monte edilmesi:

  • Sipariş kataloğunun uygunluğunu kontrol ediniz.

  • Montaj şemasının mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

  • Alt kısımdaki ilk parçaya yoğuşma buğularını toplama konisini monte ediniz.

  • Pikajın, gazla ısıtılan cihaz ya da cihazın baca bağlantı borusunun eksenine göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz. ,

  • Üst T bağlantı parçası ekseninin yerleştirilme kotuna uymak için gerekli yüksekliğe göre düz ara elemanları monte ediniz. Ayarlanabilir eleman, ayarlamanın yapılmasını sağlar.

  • Cihazların bağlanması için T bağlantı elemanlarının pikajlarının konumunu kontrol ediniz.

  • Her kolon monte edildiği ve pikajların yüksekliği ayarlandığında, her ayarlanabilir elemanı sızdırmaz perçinler yardımıyla tespit ediniz.

  • Yakıcı hava priziyle teçhiz edilmiş bağlantı borularını monte ediniz.

  • Mekânların içine temizlik plâkalarını ve cepheye de temizlik aynalarını yerleştiriniz.

  • Terminal bileşeni son elemanın üzerine monte ediniz.

  • Yoğuşma buğularının tahliyesini yoğuşma buğularını nötralize etme mekanizmasına bağlayınız.

  • Ürün plâkalarını, her kazan bağlantısının yanına yerleştiriniz.


  Cihazların bağlanması:

  • Baca bağlantı borusu, gazla ısıtılan cihaza doğru inen hafif bir eğimle yerleştirilir.

  • Gazla ısıtılan cihazın bağlantısının yapılmasından önce, her cihaz üzerindeki tıkama tapası, cihazların devreden çıkarılmasını gerektiren bakım safhaları için, atık gazları tahliye borusundan çekip çıkarılır ve kullanıcının tasarrufuna bırakılır.

  • Gazla ısıtılan cihazların 3CE P Multi+ sisteme bağlanması, cihazın üreticisi tarafından verilen baca bağlantı borusuyla sağlanır.

  • Uyarlama parçası, cihazın ayrılmaz parçası olup cihazın üreticisi tarafından verilir.


  Terminalin yerleştirilmesi:

  Atık gazların çıkış deliğindeki her nokta, hava boşluğu ya da hava girişi atık gazlarla ilgili menfezin üst tarafına yerleştirildiği takdirde, sisteme bağlanacak cihaz sayısı n olduğundan, açılan her boşluktan en az n x 0,4 m ve her havalandırma hava giriş deliğinden en az n x 0,6 m (8 m ile sınırlı) mesafede bulunmalıdır. Bu iki mesafe, difüzör çıkış düzlemiyle hava boşluğu ya da havalandırma deliğine en yakın noktaların arası olarak anlaşılır.

  Tüm hallerde, komşu binaların çatı pencereleri ya da taze hava girişlerine göre, bu çatı pencereleri ya da hava girişleri atık gazları tahliye menfezinin üst tarafına yerleştimiş olduğu takdirde, 8 m.lik asgarî mesafeye riayet edilmelidir.


  Bakım

  3CE P Multi+ sisteminin bakımı, yürürlükteki mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmalıdır.

  Söz konusu bakım, asgarî, sistem ve terminalin genel durumunun incelenmesi, hava boşluğunun kontrolü ve baca ayağındaki yoğuşma buğularını tahliye sisteminin denetlenmesinden ibarettir. 3CE P Multi+ sisteminin içine, yoğuşma buğularını toplama konisinin yerinden çıkarılmasıyla erişilebilir. Yanma odasına bir müdahalede bulunulmasını ya da cihazın (veya baca bağlantı borusunun) yerinden sökülmesini gerektiren bakım safhalarında, tesisatçı, bu amaçla öngörülen tıkama tapasını baca bağlantı borusunun atık gazları tahliye kanalına yerleştirir.

   

  Teknik destek


  Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

  0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

   

   


Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi


Poujoulat tarafından yayınlanan diğer siteler:


Bir duman bacası, bir hazır baca şapkası yerleştirmek, bir ısıtma cihazı bağlamak ya da bir baca içine astar baca yerleştirmek?

Poujoulat Baca Sistemleri müstakil ev, toplu konut, sanayi tesisi ve hizmet binaları için yeni ya da yenileme amaçlı ısıtma ve baca sistemleri, hazır baca şapkaları ve aksesuarlarının uzman üreticisidir.
Odun, gaz ya da mazotla çalışan bir ısıtma sistemi kurmak ya da yenilemek mi istiyorsunuz?
Poujoulat Baca Sistemleri, müstakil ya da ortak duman bacası, paslanmaz çelikten rijit ya da fleksibl astar baca, her tip ısıtma cihazına yönelik  [şömine, ankastre şömine, odun sobası, granüle odun (sıkıştırılmış yonga) sobası, kazan] bağlantı borusu açısından geniş bir ürün seçeneği önermektedir.  Çeşitli baca sistem ekipmanları, dumanların tam olarak tahliyesini sağlayacaktır: duman çıkarma cihazı, ısı dağıtım ünitesi, baca çekiş regülatörü, baca bakım ve temizleme seti.Servis ve teknik destek


Bizi üzerinden takip etmek:

picto youTube