Giriş > Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi > Ortak 3CE sistemleri > COMBISHUNT

COMBISHUNT- ÇİFT FONKSİYONLU SHUNT TİPİ BACA

COMBISHUNT

Büyütmek için resimlerin üzerine tıklayın

COMBISHUNT
ÇİFT FONKSİYONLU SHUNT TİPİ BACA

Shunt bacalar, tuğlayla örülmüş, sıklıkla 1955 ile 1970 yılları arasında inşa edilmiş binalarda uygulanan duman bacalarıdır. Bunlar, ya havalandırmaya yönelik (kazan, havalandırmaya katılmaz) ya da Çift Fonksiyonlu tipte (kazan, havalandırmaya katılır) olabilir. .

Combishunt, konutta tek baca olduğunda, Çift Fonksiyonlu Shunt tipi ortak bacaların yenilenmesine imkân verir. Bu, aynı zamanda hem atık gazların tahliyesini ve hem de havalandırmayı sağlar.

Böylece elde edilen ortak baca, kontrollü mekanik bir havalandırmayı (VMC) gerçekleştirerek havalandırma fonksiyonunun eski hale getirilmesini sağlar.

Shunt bacaya müdahale,

 • Ana kolektörde, (paslanmaz çelikten bir astar baca sayesinde) dumanların tahliyesini ve bırakılan boşluğa yakıcı hava gelişini sağlayan konsantrik bir baca.
 • Baca temizleme fırçalarından hareketle oluşan alandaki kirli havanın havalandırmayla tahliyesine uygun bir baca

kurma imkânı verir.

Bu yenileme tekniği, önceleri eski kazanlarla yapılan havalandırma bacadan bağımsız bir sistemle (örneğin diğer Shunt) eski haline getirilemeyecek olduğunda kullanılacaktır. Bir VMC (Mekanik Kontrollü Havalandırma) tesisatı, yenilemeyi tamamlamış olacaktır.

Combishunt sistemi Atlantic, CERIC ve GRDF ile ortaklaşa geliştirilmiştir.

Combishunt sistemi paslanmaz çelikten yapılmış olup, toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına uygundur.


 • Enerji verimliliği: yoğuşmalı kazanların kurulmasını sağlar.
 • Sistemin tam sızdırmazlığı
 • Bacaların basitçe iç içe geçirme ve kelepçeyle bağlanması
 • Bacanın asgarî düzeyde tıkanması, korunan havalandırma
 • Toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına tamamen uygun
 

logo-CE.png  logo_ceric

Combishunt sistemi, toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına uyan, paslanmaz çelikten yapılmıştır.

Bir ayarlama sistemi, her kat yüksekliğinin ayarlanmasını sağlar. Combishunt, böylece her binaya uyar. .

schema-technique

Teknik özellikler

İç çap (mm)
(yanmış gazları tahliye bacası)
130
Malzeme 316L paslanmaz çelik
Kalınlık (mm) 0.4
Sızdırmazlık Dudaklı conta
Malzeme Silikon
Montaj İç içe geçirme + emniyet pimli bağlantı kelepçesi

Genel bilgiler

Combishunt CERIC Lâboratuarı’nda geliştirilip test edilmiş, metal duman bacası deneylerine yönelik NF-EN-ISO/CEI 17025 standardına göre COFRAC Essais’den onaylı bir Poujoulat yeniliğidir. Terminaller, 677 ve 720 no.lu deney raporlarına konu olmuştur.

Sistemin fonksiyonel değerlendirmesi, 2007’de, ADEME tarafından desteklenen PREBAT NOHEE projesi (Yüksek Enerji Verimliliği Konusunda Yeni Öneriler) bağlamında GAZ de FRANCE Araştırma Müdürlüğü’nde yapılmıştır (M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC ve M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC no.lu raporlar).

Nihayet, Combishunt sistemini oluşturan atık gazları tahliye bacaları, Poujoulat’nın işinin merkezini teşkil eder ve dolayısıyla gazla ısıtılan, hermetik ya da hermetik olmayan yanma devreli cihazlardaki atık gazların müstakil tahliye bacası olarak onbinlerce kuruluma konu olmuştur.

Sistem, Avrupa standartlarına uygun olup (0071-CPD-0014 no.lu CE markası), CSTB’nin 14/10-1599 no.lu Teknik Uygulama Belgesi’nin sahibidir.

Şartnameler

Jeneratörlerle ilgili:

Bağlanacak cihazlar, dumanlarının sıcaklığı 160°C’den az ya da buna eşit olan (normal çalışma halinde), basınçla çalışan ortak bir bacaya bağlanacak C42 ya da C43 tipi, CE markalı, hermetik yanma devreli, gazlı yakıtlı (yanma devresi üzerinde bir valfle teçhiz edilmiş) müstakil cihazlardır. Kazanlar, standart randıman sınıfından, düşük ısılı ya da yoğuşmalı (92/42/CEE Randıman Yönergesi’ne göre), 85 kW’ın altında ya da buna eşit kalori kapasitesi olan kazanlardır.

Cihazın kullanma kılavuzu, basınçla çalışan (3CE P Multi+ ya da Combishunt) ortak bir sisteme bağlantı yapma imkân ve koşullarını (gerekirse) belirtmelidir.

Kullanımla ilgili:

Combishunt sistemi, (bağlanacak cihazları konutların havalandırılmasına katılmayan) çift fonksiyonlu shunt tipi bacaları yenilemeye yöneliktir. Bu, nemli dumanları kanalize etmek ve zarar vermelerini önlemek amacıyla bu bacaların içine yerleştirilir.

Önceleri eski cihazın baca çekişini engelleme mekanizmasıyla sağlanan havalandırmanın eski haline getirilmesine imkân veren bir boşluk oluşturmak amacıyla, müstakil baca temizleme fırçaları yerleştirilir

Uygulama

Combishunt sisteminin uygulanması, , Teknik Dosya’ya ve montaj kılavuzuna göre, kalifiye bir şirket tarafından yapılmalıdır.

Tesisatçı:

 • Cihazlarla ilgili kılavuzda, bunların duman sıcaklığının, (T160) tipi bacaların sıcaklık sınıfına denk düşen 160°C’yi geçip geçmediğini kontrol eder.
 • Cihazla teslim edilen Combishunt sisteminin (monte edilmiş ya da aksesuar olarak valfin mevcut olması) tam uygunluğundan emin olur.
 • Montaj sırasında, baca elemanlarını kendi aralarında birbirlerine bağlamadan önce, atık gazları tahliye bacasının sızdırmazlığını sağlayan sızdırmazlık contalarının mevcut olup olmadığını kontrol eder.
 • Bilgi verir ve sistemin üreticisi tarafından verilen, ya baca bağlantı borusu, ya da gazla ısıtılan cihazın üzerine ürün plâkasını yerleştirir. Bu plâka, cihazın (ya da baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerektiğini bildirir. Sistemin kurulumu sırasında bağlanacak cihaz olmaması ya da bir cihazın (veya bir baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerekir.

Otomatik ayarlanabilir bir VMC (mekanik kontrollü havalandırma) sistemi, bu fonksiyonu düzeltip eski hâline getirmek amacıyla kurulumu tamamlayacaktır. Bunun için, tesisatçı:

 • Kazanın kurulduğu bölümde, baca temizleme fırçalarından başlayarak ulaşılan bacaya, otomatik olarak ayarlanabilir çıkarma ağızları yerleştirir.
 • Diğer nemli bölümlerde, doğal havalandırma ızgaralarını otomatik olarak ayarlanabilir çıkarma ağızlarıyla değiştirir.
 • Yaşam odalarına uygun miktarda hava giriş modülü koyar ya da yerleştirir.
 • İlgili shunt bacalara mekanik çıkarıcıyı yerleştirir ve bağlar. Buna yönelik bir elektrik hattının da öngörülmesi gerekir [VMC (mekanik kontrollü havalandırma) çıkarıcının beslenmesi için, buna yönelik bir elektrik hattının öngörülmesi gerekir].

Teşhis ve öncelikli işlemler:

İlk önce, mevcut Shunt tipi bacanın durumunu kontrol etme işlemlerinin yapılması gerekir, şöyle ki:

 • Bacanın temizlenmesi,
 • Bacanın stabilitesinin kontrolü,
 • Baca kesitinin kontrolü,
 • Bacanın sızdırmazlığının kontrolü,
 • Hava boşluğunun kontrolü ve örneğin video denetimiyle kesitin rölövesinin çıkartılması,
 • Baca şapkasının yerinden çıkarılması ve gerekirse eşiğin düzeltilmesi.

Ayrıca ve havalandırmanın aynı fakat atık gazların tahliyesinden bağımsız shunt baca içinde yapılması ölçüsünde, baca, 2 ayrı bacaya uaşmak amacıyla her seviyede değiştirilmelidir: bir taraftan, atık gazların tahliyesi ve yakıcı havanın girmesi için kolektör; diğer taraftan mekanik havalandırmaya yönelik boşluk için baca temizleme fırçaları.

Konutun diğer shunt bacaları değişiklik gerektirmezler. Bunlar, sadece mekanik havalandırma için yeniden kullanılacaktır.

Sistemin monte edilmesi:

 • Sipariş kataloğunun uygunluğunu kontrol ediniz.
 • 2 alanı (EVAPDC ve havalandırma) düzenlemek amacıyla shunt bacayı değiştiriniz.
 • Montaj şemasının mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

Atık gazların tahliyesi için:

 • Bir kattan diğerine, kazanların bağlantı seviyesini ölçünüz
 • Her kazanın bağlantısını sağlayan 125 çapındaki gözetleme pencerelerini düzenleyiniz.
 • Alt kısımdaki, bakım amaçlı erişimi ve bu amaçla öngörülen yangın durdurucu kapağın uygulanmasını sağlayan gözetleme penceresini düzenleyiniz.
 • Sistemin ön montajını yapınız ve bu baca örgüsünü T bağlantı elemanları pikajlarının seviyesine getiriniz. Ayarlanabilir elemanları tespit ediniz.
 • Alt kısımdaki ilk T elemanına yoğuşma buğularını toplama konisini monte ediniz ve bu takımı shunt bacada alt kısma yerleştiriniz.
 • T elemanları pikajlarını her seviyede sıraya dizmeye dikkat ederek astar bacayı tamamlayınız.
 • Pikajın, gazla ısıtılan cihazın baca bağlantı borusunun eksenine göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.
 • Bağlantı borularını, ilk önce bunların şaftın 4 cm dışına taşmasına izin vermek suretiyle yeniden kesmeye dikkat ederek monte ediniz.
 • Temizlik plâkalarını monte ediniz ve kazanların bağlanmasını bekleyerek tıkama tapasını yerleştiriniz.
 • Bacanın başına sızdırmazlık destek plâkasını yerleştiriniz ve terminal başlığını yuvasına oturtunuz.
 • Sifonu yoğuşma buğularını toplama konisine yerleştiriniz.
 • Akış konisinin tahliyesini yoğuşma buğularını nötralize etme mekanizmasına bağlayınız.
 • Baca ayağındaki yangın durdurucu erişim kapağını iyice kapatınız.
 • Ürün plâkalarını, her kazan bağlantısının yanına yerleştiriniz.

VMC (Kontrollü Mekanik Havalandırma) için:

 • Nemli yerlere çıkarma deliklerini yerleştiriniz.
 • Yaşam alanlarına hava giriş modüllerini yerleştiriniz.
 • Mekanik çıkarma aygıtını yerleştiriniz ve konutlarla ilgili shunt bacalara bağlayınız.
 • Elektrikle beslemeyi oluşturup bağlayınız.

Cihazların bağlanması:

 • Baca bağlantı borusu, gazla ısıtılan cihaza doğru inen hafif bir eğimle yerleştirilir.
 • Gazla ısıtılan cihazın bağlantısının yapılmasından önce, her cihaz üzerindeki tıkama tapası, cihazların devreden çıkarılmasını gerektiren bakım safhaları için, atık gazları tahliye borusundan çekip çıkarılır ve kullanıcının tasarrufuna bırakılır.
 • Gazla ısıtılan cihazların Combishunt sistemine bağlanması, kurallara göre, cihazın üreticisi tarafından verilen baca bağlantı borusuyla sağlanır.
 • Uyarlama parçası, cihazın ayrılmaz parçası olup cihazın üreticisi tarafından verilir.

Terminal:

Combishunt sistemi, mevcut tuğla örme bacaları yenilemeye yöneliktir. Doğal çekişli olarak çalışan ve binanın dışına taşan bu bacalar, terminalin pozisyonu açısından özel talimatlar gerektirmez.

Combishunt terminalin ortak bir baca kürsüsünün üstünde, örneğin havalandırmayı sağlayan diğer shunt bacaların yakınında bulunması halinde, bacalardan biri ya da diğeri için kaygılandırıcı hiçbir karışıklık söz konusu olmaz.

Bakım

Combishunt sisteminin bakımı, yürürlükteki mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmalıdır.

Söz konusu bakım, asgarî, sistem ve terminalin genel durumunun incelenmesi, hava boşluğunun kontrolü ve baca ayağındaki yoğuşma buğularını tahliye sisteminin denetlenmesinden ibarettir. Sistemin içine, yoğuşma buğularını toplama konisinin yerinden çıkarılmasıyla erişilebilir. Yanma odasının içine bir müdahalede bulunulmasını ya da cihazın (veya baca bağlantı borusunun) yerinden sökülmesini gerektiren bakım safhalarında, tesisatçı, bu amaçla öngörülen tıkama tapasını baca bağlantı borusunun atık gazları tahliye kanalına yerleştirir.

 


 

Teknik destek


Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

 

 • Avantages
  • Enerji verimliliği: yoğuşmalı kazanların kurulmasını sağlar.
  • Sistemin tam sızdırmazlığı
  • Bacaların basitçe iç içe geçirme ve kelepçeyle bağlanması
  • Bacanın asgarî düzeyde tıkanması, korunan havalandırma
  • Toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına tamamen uygun
   

  logo-CE.png  logo_ceric

 • Caractéristiques

  Combishunt sistemi, toplu konut binalarındaki yangın mevzuatına uyan, paslanmaz çelikten yapılmıştır.

  Bir ayarlama sistemi, her kat yüksekliğinin ayarlanmasını sağlar. Combishunt, böylece her binaya uyar. .

  schema-technique

  Teknik özellikler

  İç çap (mm)
  (yanmış gazları tahliye bacası)
  130
  Malzeme 316L paslanmaz çelik
  Kalınlık (mm) 0.4
  Sızdırmazlık Dudaklı conta
  Malzeme Silikon
  Montaj İç içe geçirme + emniyet pimli bağlantı kelepçesi
 • Installation et entretien

  Genel bilgiler

  Combishunt CERIC Lâboratuarı’nda geliştirilip test edilmiş, metal duman bacası deneylerine yönelik NF-EN-ISO/CEI 17025 standardına göre COFRAC Essais’den onaylı bir Poujoulat yeniliğidir. Terminaller, 677 ve 720 no.lu deney raporlarına konu olmuştur.

  Sistemin fonksiyonel değerlendirmesi, 2007’de, ADEME tarafından desteklenen PREBAT NOHEE projesi (Yüksek Enerji Verimliliği Konusunda Yeni Öneriler) bağlamında GAZ de FRANCE Araştırma Müdürlüğü’nde yapılmıştır (M.DU.BAT.2007.00131-RRU/MC ve M.DU.BAT.2007.00213-PLD/MC no.lu raporlar).

  Nihayet, Combishunt sistemini oluşturan atık gazları tahliye bacaları, Poujoulat’nın işinin merkezini teşkil eder ve dolayısıyla gazla ısıtılan, hermetik ya da hermetik olmayan yanma devreli cihazlardaki atık gazların müstakil tahliye bacası olarak onbinlerce kuruluma konu olmuştur.

  Sistem, Avrupa standartlarına uygun olup (0071-CPD-0014 no.lu CE markası), CSTB’nin 14/10-1599 no.lu Teknik Uygulama Belgesi’nin sahibidir.

  Şartnameler

  Jeneratörlerle ilgili:

  Bağlanacak cihazlar, dumanlarının sıcaklığı 160°C’den az ya da buna eşit olan (normal çalışma halinde), basınçla çalışan ortak bir bacaya bağlanacak C42 ya da C43 tipi, CE markalı, hermetik yanma devreli, gazlı yakıtlı (yanma devresi üzerinde bir valfle teçhiz edilmiş) müstakil cihazlardır. Kazanlar, standart randıman sınıfından, düşük ısılı ya da yoğuşmalı (92/42/CEE Randıman Yönergesi’ne göre), 85 kW’ın altında ya da buna eşit kalori kapasitesi olan kazanlardır.

  Cihazın kullanma kılavuzu, basınçla çalışan (3CE P Multi+ ya da Combishunt) ortak bir sisteme bağlantı yapma imkân ve koşullarını (gerekirse) belirtmelidir.

  Kullanımla ilgili:

  Combishunt sistemi, (bağlanacak cihazları konutların havalandırılmasına katılmayan) çift fonksiyonlu shunt tipi bacaları yenilemeye yöneliktir. Bu, nemli dumanları kanalize etmek ve zarar vermelerini önlemek amacıyla bu bacaların içine yerleştirilir.

  Önceleri eski cihazın baca çekişini engelleme mekanizmasıyla sağlanan havalandırmanın eski haline getirilmesine imkân veren bir boşluk oluşturmak amacıyla, müstakil baca temizleme fırçaları yerleştirilir

  Uygulama

  Combishunt sisteminin uygulanması, , Teknik Dosya’ya ve montaj kılavuzuna göre, kalifiye bir şirket tarafından yapılmalıdır.

  Tesisatçı:

  • Cihazlarla ilgili kılavuzda, bunların duman sıcaklığının, (T160) tipi bacaların sıcaklık sınıfına denk düşen 160°C’yi geçip geçmediğini kontrol eder.
  • Cihazla teslim edilen Combishunt sisteminin (monte edilmiş ya da aksesuar olarak valfin mevcut olması) tam uygunluğundan emin olur.
  • Montaj sırasında, baca elemanlarını kendi aralarında birbirlerine bağlamadan önce, atık gazları tahliye bacasının sızdırmazlığını sağlayan sızdırmazlık contalarının mevcut olup olmadığını kontrol eder.
  • Bilgi verir ve sistemin üreticisi tarafından verilen, ya baca bağlantı borusu, ya da gazla ısıtılan cihazın üzerine ürün plâkasını yerleştirir. Bu plâka, cihazın (ya da baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerektiğini bildirir. Sistemin kurulumu sırasında bağlanacak cihaz olmaması ya da bir cihazın (veya bir baca bağlantı borusunun) yerinden çıkarılmasını gerektiren bir bakım durumunda, Poujoulat tarafından verilen tıkama mekanizmasının yerleştirilmesi gerekir.

  Otomatik ayarlanabilir bir VMC (mekanik kontrollü havalandırma) sistemi, bu fonksiyonu düzeltip eski hâline getirmek amacıyla kurulumu tamamlayacaktır. Bunun için, tesisatçı:

  • Kazanın kurulduğu bölümde, baca temizleme fırçalarından başlayarak ulaşılan bacaya, otomatik olarak ayarlanabilir çıkarma ağızları yerleştirir.
  • Diğer nemli bölümlerde, doğal havalandırma ızgaralarını otomatik olarak ayarlanabilir çıkarma ağızlarıyla değiştirir.
  • Yaşam odalarına uygun miktarda hava giriş modülü koyar ya da yerleştirir.
  • İlgili shunt bacalara mekanik çıkarıcıyı yerleştirir ve bağlar. Buna yönelik bir elektrik hattının da öngörülmesi gerekir [VMC (mekanik kontrollü havalandırma) çıkarıcının beslenmesi için, buna yönelik bir elektrik hattının öngörülmesi gerekir].

  Teşhis ve öncelikli işlemler:

  İlk önce, mevcut Shunt tipi bacanın durumunu kontrol etme işlemlerinin yapılması gerekir, şöyle ki:

  • Bacanın temizlenmesi,
  • Bacanın stabilitesinin kontrolü,
  • Baca kesitinin kontrolü,
  • Bacanın sızdırmazlığının kontrolü,
  • Hava boşluğunun kontrolü ve örneğin video denetimiyle kesitin rölövesinin çıkartılması,
  • Baca şapkasının yerinden çıkarılması ve gerekirse eşiğin düzeltilmesi.

  Ayrıca ve havalandırmanın aynı fakat atık gazların tahliyesinden bağımsız shunt baca içinde yapılması ölçüsünde, baca, 2 ayrı bacaya uaşmak amacıyla her seviyede değiştirilmelidir: bir taraftan, atık gazların tahliyesi ve yakıcı havanın girmesi için kolektör; diğer taraftan mekanik havalandırmaya yönelik boşluk için baca temizleme fırçaları.

  Konutun diğer shunt bacaları değişiklik gerektirmezler. Bunlar, sadece mekanik havalandırma için yeniden kullanılacaktır.

  Sistemin monte edilmesi:

  • Sipariş kataloğunun uygunluğunu kontrol ediniz.
  • 2 alanı (EVAPDC ve havalandırma) düzenlemek amacıyla shunt bacayı değiştiriniz.
  • Montaj şemasının mevcut olup olmadığını kontrol ediniz.

  Atık gazların tahliyesi için:

  • Bir kattan diğerine, kazanların bağlantı seviyesini ölçünüz
  • Her kazanın bağlantısını sağlayan 125 çapındaki gözetleme pencerelerini düzenleyiniz.
  • Alt kısımdaki, bakım amaçlı erişimi ve bu amaçla öngörülen yangın durdurucu kapağın uygulanmasını sağlayan gözetleme penceresini düzenleyiniz.
  • Sistemin ön montajını yapınız ve bu baca örgüsünü T bağlantı elemanları pikajlarının seviyesine getiriniz. Ayarlanabilir elemanları tespit ediniz.
  • Alt kısımdaki ilk T elemanına yoğuşma buğularını toplama konisini monte ediniz ve bu takımı shunt bacada alt kısma yerleştiriniz.
  • T elemanları pikajlarını her seviyede sıraya dizmeye dikkat ederek astar bacayı tamamlayınız.
  • Pikajın, gazla ısıtılan cihazın baca bağlantı borusunun eksenine göre yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz.
  • Bağlantı borularını, ilk önce bunların şaftın 4 cm dışına taşmasına izin vermek suretiyle yeniden kesmeye dikkat ederek monte ediniz.
  • Temizlik plâkalarını monte ediniz ve kazanların bağlanmasını bekleyerek tıkama tapasını yerleştiriniz.
  • Bacanın başına sızdırmazlık destek plâkasını yerleştiriniz ve terminal başlığını yuvasına oturtunuz.
  • Sifonu yoğuşma buğularını toplama konisine yerleştiriniz.
  • Akış konisinin tahliyesini yoğuşma buğularını nötralize etme mekanizmasına bağlayınız.
  • Baca ayağındaki yangın durdurucu erişim kapağını iyice kapatınız.
  • Ürün plâkalarını, her kazan bağlantısının yanına yerleştiriniz.

  VMC (Kontrollü Mekanik Havalandırma) için:

  • Nemli yerlere çıkarma deliklerini yerleştiriniz.
  • Yaşam alanlarına hava giriş modüllerini yerleştiriniz.
  • Mekanik çıkarma aygıtını yerleştiriniz ve konutlarla ilgili shunt bacalara bağlayınız.
  • Elektrikle beslemeyi oluşturup bağlayınız.

  Cihazların bağlanması:

  • Baca bağlantı borusu, gazla ısıtılan cihaza doğru inen hafif bir eğimle yerleştirilir.
  • Gazla ısıtılan cihazın bağlantısının yapılmasından önce, her cihaz üzerindeki tıkama tapası, cihazların devreden çıkarılmasını gerektiren bakım safhaları için, atık gazları tahliye borusundan çekip çıkarılır ve kullanıcının tasarrufuna bırakılır.
  • Gazla ısıtılan cihazların Combishunt sistemine bağlanması, kurallara göre, cihazın üreticisi tarafından verilen baca bağlantı borusuyla sağlanır.
  • Uyarlama parçası, cihazın ayrılmaz parçası olup cihazın üreticisi tarafından verilir.

  Terminal:

  Combishunt sistemi, mevcut tuğla örme bacaları yenilemeye yöneliktir. Doğal çekişli olarak çalışan ve binanın dışına taşan bu bacalar, terminalin pozisyonu açısından özel talimatlar gerektirmez.

  Combishunt terminalin ortak bir baca kürsüsünün üstünde, örneğin havalandırmayı sağlayan diğer shunt bacaların yakınında bulunması halinde, bacalardan biri ya da diğeri için kaygılandırıcı hiçbir karışıklık söz konusu olmaz.

  Bakım

  Combishunt sisteminin bakımı, yürürlükteki mevzuatın açıkladığı şekilde yapılmalıdır.

  Söz konusu bakım, asgarî, sistem ve terminalin genel durumunun incelenmesi, hava boşluğunun kontrolü ve baca ayağındaki yoğuşma buğularını tahliye sisteminin denetlenmesinden ibarettir. Sistemin içine, yoğuşma buğularını toplama konisinin yerinden çıkarılmasıyla erişilebilir. Yanma odasının içine bir müdahalede bulunulmasını ya da cihazın (veya baca bağlantı borusunun) yerinden sökülmesini gerektiren bakım safhalarında, tesisatçı, bu amaçla öngörülen tıkama tapasını baca bağlantı borusunun atık gazları tahliye kanalına yerleştirir.

   


   

  Teknik destek


  Poujoulat Baca Sistemleri, projenizi uygulama ve teknik nitelikte ya da mevzuatla ilgili çeşitli soruları cevaplandırma konusunda size yardımcı olabilir.

  0216 527 52 27 no.lu telefondan ya da info@poujoulat.com.tr adresinden e-mail yoluyla bizimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.

   

Ortak ürünler


Ortak ürünler

Toplu konut, hizmet binası ve sanayi tesisi


Poujoulat tarafından yayınlanan diğer siteler:


Bir duman bacası, bir hazır baca şapkası yerleştirmek, bir ısıtma cihazı bağlamak ya da bir baca içine astar baca yerleştirmek?

Poujoulat Baca Sistemleri müstakil ev, toplu konut, sanayi tesisi ve hizmet binaları için yeni ya da yenileme amaçlı ısıtma ve baca sistemleri, hazır baca şapkaları ve aksesuarlarının uzman üreticisidir.
Odun, gaz ya da mazotla çalışan bir ısıtma sistemi kurmak ya da yenilemek mi istiyorsunuz?
Poujoulat Baca Sistemleri, müstakil ya da ortak duman bacası, paslanmaz çelikten rijit ya da fleksibl astar baca, her tip ısıtma cihazına yönelik  [şömine, ankastre şömine, odun sobası, granüle odun (sıkıştırılmış yonga) sobası, kazan] bağlantı borusu açısından geniş bir ürün seçeneği önermektedir.  Çeşitli baca sistem ekipmanları, dumanların tam olarak tahliyesini sağlayacaktır: duman çıkarma cihazı, ısı dağıtım ünitesi, baca çekiş regülatörü, baca bakım ve temizleme seti.Servis ve teknik destek


Bizi üzerinden takip etmek:

picto youTube